Bildiri Programı

Perşembe, 1 Eylül 2022
15.00 – 16:10 Sözlü Bildiri Oturum 1
Oturum Başkanı: Asıf Yıldırım, Sakıp Erturhan
Bildiri Numarası Sunum Tipi Başlık Yazarlar Sunan Yazar
S-062 Sözlü Sunum Tek Merkezde Renal Hücreli Karsinom Ameliyatı Olan Hastalarda Yeni Hibe Skoru Modellerinin Tahmin Yeteneğinin Validasyonu Murat Bozlu Murat Bozlu
S-001 Sözlü Sunum Lokalize Mesane Tümörlerinde Klor İyon Kanal1 Ve 3’Ün Etkinliği Necip Pirinçci, Mehmet İkbal İpek, Ahmet Karakeçi, Müslüm Özer, Ebru Önalan, Tunç Ozan, Ahmet Tektemur, Fatih Osmanlıoğlu, Tuğçe Kaymaz, İrfan Orhan Necip Pirinççi
S-002 Sözlü Sunum Covıd-19 Pandemisinde Primer Mesane Kanseri: Turmt Sonuçları Kazım Ceviz, Ahmet Murat Bayraktar, Mehmet Serkan Özkent, Erkan Ölçücüoğlu Kazım Ceviz
S-003 Sözlü Sunum Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Eau Güncellenmiş Prognostik Risk Sınıflamasının Uzun Dönem Tek Merkez Verileri İle Değerlendirilmesi Meftun Çulpan, Asıf Yıldırım Meftun Çulpan
S-004 Sözlü Sunum 10 Yıllık Opere Olmamış Genç Yetişkin Mesane Tümörü; Olgu Sunumu Adem Tunçekin, Kadir Körpe Adem Tunçekin
S-005 Sözlü Sunum Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Güncel Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzuna Göre İntermediate Risk Olarak Tanımlanan Hastaların Değerlendirilmesi Ayberk İplikçi, Özgür Arıkan, Asıf Yıldırım Ayberk İplikçi
S-006 Sözlü Sunum Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Tümör Nekrozunun Prognostik Etkisi Ayberk İplikçi, Meftun Çulpan, Ayberk İplikçi, Gözde Ecem Cecikoğlu, Gözde Kır, Ramazan Gökhan Atış, Asıf Yıldırım Ayberk İplikçi
S-007 Sözlü Sunum Long-Term Efficacy Of Hyperthermic İntravesical Chemotherapy İn High-Risk Non-Muscle-İnvasive Bladder Cancer Patients With Bcg İntolerance Mehmet Fatih Akbulut, Yaşar Pazır, Abdullah Esmeray, Akif Erbin, Faruk Özgör, Ömer Sarılar Mehmet Fatih Akbulut
S-008 Sözlü Sunum Effect Of Pre-Operatıve Halp Rate On Bladder Tumor Recurrence In Patıents Wıth Prımary Upper Urınary System Tcc Mehmet Yoldaş Mehmet Yoldaş
S-009 Sözlü Sunum Radikal Sistektomi Sonrası Üretral Rekürrens Tecrübemiz Emre Can Polat, Musab Ümeyir Karakanlı, Levent Özcan, Alper Ötünçtemur Emre Can Polat
S-010 Sözlü Sunum Vı-Rads Skorlamasının Mesane Kanserinde Kas İnvazyonunu Öngörmedeki Etkinliği Mehmet Ali Sezgin, Alper Ötünçtemur, Eren Görkem Kutlutürk, Emre Can Polat, Levent Özcan, Mustafa Erkoç, Eyyüp Danış Mehmet Ali Sezgin
S-011 Sözlü Sunum Mesane Kanserinin Kas İnvazyonunu Öngörmede Vezikal Görüntüleme-Raporlama Ve Veri Sistemi (Vı-Rads) Skorlamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi Harun Özdemir, Merve Şam Özdemir Harun Özdemir
S-012 Sözlü Sunum Yüksek Komorbiditeli Mesane Kanserli Hastalarda Yapılan Radikal Sistektomi Operasyonunda Epidural Anestezinin Güvenilirliği Harun Özdemir, Metin Savun, Emin Taha Keskin, Halil Lutfi Canat Harun Özdemir
S-013 Sözlü Sunum Çok Nadir Görülen Bir Olgu: Primer Akciğer Adenokarsinomundan Skrotal Metastaz Emin Cenan Coşkun, İbrahim Olgun, Bedriye Müge Kaynar, Yıldırım Özer, Fatih Gevher, Cevper Ersöz, Bayram Doğan, Senad Kalkan, Recai Gürbüz, Yusuf Özlem İlbey Emin Cenan Coşkun
16.10 – 17.20 Sözlü Bildiri Oturum 2
Oturum Başkanı: Murat Can Kiremit, Ali Ünsal  
Bildiri Numarası Sunum Tipi Başlık Yazarlar Sunan Yazar
S-014 Sözlü Sunum En-Bloc-Resection Of Bladder Tumors: A Critical Appraisal And Possible Clinical Relevance Burak Karakus, Rahim Horuz, Bulent Altay, Bahar Muezzinoglu, Betul B. Kartal, Hatice Bali, Mustafa Soytas, Bulent Erkurt, M. Pilar Laguna, Jean De La Rosette, Selami Albayrak Burak Karakus
S-015 Sözlü Sunum Tümörün Mesanedeki Lokalizasyonu İle Tümörün Progresyon Derecesi İle Olan İlişkisi Recai Gürbüz, Emin Cenan Coşkun, Yıldırım Özer, Muzaffer Akçay, Bayram Doğan, Habib Akbulut, Yusuf Özlem İlbey Recai Gürbüz
S-016 Sözlü Sunum Mesane Kanserli Hastalarda Serum Ve İdrar Endocan Konsantrasyonları İle Mesane Tümörünün Derecesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hasan Rıza Aydın, Şenol Adanur, Fatih Özkaya, Adem Utlu, Esra Laloğlu, Hasan Turgut Hasan Rıza Aydın
S-017 Sözlü Sunum Mesane Tümörlerinde İlk Tur-M Sonrası Rezidü Tümör Varlığına Etki Eden Faktörler Bekir Aras, Şeref Coşer, Hüseyin Özgür Kazan, Halil İbrahim İvelik, İbrahim Güven Kartal, Mehmet Sevim Bekir Aras
S-018 Sözlü Sunum Mesane Kanserin Hastalarında Balbay Tekniği İle Robotik Radikal Sistektomi Ve İntrakorporeal Studer Pouch Oluşumu: Onkolojik Ve Fonksiyonel Sonuçları Olan 40 Olgu Deneyimi İbrahim Can Aykanat, Mevlana Derya Balbay, Ersin Köseoğlu, Abdullah Erdem Canda, Murat Can Kiremit, Arif Özkan, Mert Kılıç, Ahmet Musaoğlu, İbrahim Can Aykanat, Kayhan Tarım, Ahmet Furkan Sarıkaya İbrahim Can Aykanat
S-019 Sözlü Sunum A Rare Case: Bladder Tumor Detected İn An 8-Years-Old Patient Tugay Aksakallı, Fatih Özkaya, Çetin Aydın, Muhammed Ebuzer Aldemir, Yılmaz Aksoy Tugay Aksakallı
S-020 Sözlü Sunum Mesane Tümöründe Re-Tur Etkinliğini Öngörmede Detrüsör Kası Varlığının Sonuçlara Etkisinin İncelenmesi Enes Değirmenci, Reşat Aydın, Rifat Ergül, Fırat Özervarlı, Selçuk Erdem, Öner Şanlı, Faruk Özcan Enes Değirmenci
S-021 Sözlü Sunum Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Retur-T Uygulanan Hastalarda Mesane Epicheck’İn Değeri Enes Degirmenci, Abdurrahman Fatih Aydın, Uğur Yücetaş, Enes Degirmenci, Öner Şanlı, Selçuk Erdem, İlknur Bingül, Erkan Erkan, Faruk Özcan, Canan Küçükgergin Enes Degirmenci
S-022 Sözlü Sunum Tak Kullanımı Mesane Kanseri İçin Bir Risk Faktörü Mü? Mustafa Bilal Hamarat, Mehmet Serkan Özkent, Ahmet Murat Bayraktar, Mustafa Bilal Hamarat
S-023 Sözlü Sunum A Rare Case Of Renal Myxoma Mimicking Renal Cyst And Literature Review Ümit Yıldırım, Bumin Örs Ümit Yıldırım
S-024 Sözlü Sunum Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tanılı Hastalarda Pazopanib Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi Alper Coşkun, Erdem Çubukçu Alper Coşkun
S-025 Sözlü Sunum 5-Alfa Redüktaz İnhibitörü Kullaniminin Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme Ve Prostat Biyopsisi Üzerindeki Etkisi Mefail Aksu, Ural Oğuz, Serdar Arslan, Erhan Demirelli, Özay Demiray, Birgül Tok, Doğan Sabri Tok, Ercan Öğreden Mefail Aksu
Cuma, 2 Eylül 2022
10.00 – 11.00 Sözlü Bildiri Oturum 3
Oturum Başkanı: Kerem Taken, Doğan Ünal
Bildiri Numarası Sunum Tipi Başlık Yazarlar Sunan Yazar
S-027 Sözlü Sunum Can We Predict The Postradiotherapy Urinary Function Following Conventional Or Hypofractionated Scheme Based On Preradiotherapy Postvoiding Residual Urine And/Or Prostate Volume? Duygu Sezen Duygu Sezen
S-028 Sözlü Sunum Nadir Bir Böbrek Tümörü: İndiferan Pleomorfik Hücreli Sarkom Kazım Ceviz, Ahmet Murat Bayraktar, Erkan Ölçücüoğlu Kazım Ceviz
S-029 Sözlü Sunum Profesyonellik Mini-Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ali İhsan Taşçı, Esra Akdeniz

Ali İhsan Taşçı
S-030 Sözlü Sunum Preoperatif Albumin/Alkalen Fosfataz Oranı Böbrek Hücreli Kanserde Prognostik Modellerin Prediktif Değerini Artırabilir Mi? Mehmet Yılmaz, Yusuf Şahin Mehmet Yılmaz
S-031 Sözlü Sunum Bilateral Senkron Renal Hücreli Karsinomda Tek Aşamalı Nefrektomi ; Olgu Sunumu İbrahim Halil Albayrak, Mehmet Demir, Eyyüp Sabri Pelit, İsmail Yağmur İbrahim Halil Albayrak
S-032 Sözlü Sunum Robotic Partial Nephrectomy İn Cystic Renal Masses: Experience İn 29 Cases İbrahim Can Aykanat, Ersin Koseoglu, Arif Ozkan, Murat Can Kiremit, Mert Kılıc, Kayhan Tarım, Ahmet Furkan Sarıkaya, Omer Acar, Abdullah Erdem Canda, Yakup Kordan, Mevlana Derya Balbay, Tarık Esen İbrahim Can Aykanat
S-033 Sözlü Sunum Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksi Lokalize Renal Hücreli Kanserde Prognozu Öngörebilir Mi? Mustafa Bilal Hamarat, Mehmet Serkan Özkent, Muzaffer Tansel Kılınç, Mustafa Bilal Hamarat
S-034 Sözlü Sunum Oligometastatik Renal Hücreli Kanser Hastalarının Tedavisinde Stereotaktik Vücut Radyoterapisi Ve Tirozin Kinaz İnhibitörleri Ezgi Oymak, Cem Önal Ezgi Oymak
S-035 Sözlü Sunum Evaluatıon Of Endothelıal Cell-Specıfıc Molecule-1(Esm-1) Expressıon In Renal Cell Cancer And Normal Renal Endotel Emre Altıntaş, Kadir Böcü, Ali Furkan Batur, Murat Gül, Mehmet Kaynar, Özcan Kılıç, Zeliha Esin Çelik, Sümeyye Nur Tataroğlu, Serdar Göktaş Emre Altıntaş
S-036 Sözlü Sunum Retzius Sparing-Robot Yardımlı Radikal Prostatektomide, Prostat Ve Kemik Pelvis Boyutlarının Operatif Zorluklara Etkisi Kayhan Yılmaz Kayhan Yılmaz
S-037 Sözlü Sunum Prostat Kanseri Öngörülebilir Mi? Kazım Ceviz, Erkan Ölçücüoğlu, Muhammed Emin Polat, Samet Şenel, Emre Uzun, Yusuf Kasap, Sedat Taştemur Kazım Ceviz
S-038 Sözlü Sunum Biyopsi Negatif Multiparametrik Mrg Pozitif Hastalarda Uygulanan Mrg/Trus Füzyon Biyopsi Sonuçları Emre Altıntaş, Mehmet Kaynar, Kamuran Tavşan, Halil Özer, Ali Furkan Batur, Murat Gül, Özcan Kılıç, Serdar Göktaş Emre Altıntaş
S-061 Sözlü Sunum Renal Hücreli Karsinom Sebebiyle Nefrektomi Yapılan Hastalarda Preoperatif Nötrofil/Lenfosit Oranı Patolojik Sonuçlar İle İlişkili Olabilir Mithat Ekşi, Ali İhsan Taşçı Mithat Ekşi
11.00 – 12.30 Sözlü Bildiri Oturumu 4 & Video Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Zeki Bayraktar, Çetin Dinçel
Bildiri Numarası Sunum Tipi Başlık Yazarlar Sunan Yazar
V-001 Video Sunum Non-İskemik, Selektif Arter Klemplenmesi İle Yapılan Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız Emre Arı, Cihat Genç, Uğur Yücetaş, Semih Aktaş, Erkan Sönmezay, Hikmet Köseoğlu, Erkan Erkan Emre Arı
V-002 Video Sunum İntraparankimal Böbrek Kitlesinin Laparoskopik Yönetimi İbrahim Topçu, Hasan Güngör, Ahmet Çamtosun, İlhan Geçit İbrahim Topçu
V-003 Video Sunum İntraoperatif Ultrason Eşliğinde Robotik Parsiyel Nefrektomi Emre Şam, Kamil Gökhan Şeker, Doğukan Sökmen, Fatih Akkaş, Volkan Tuğcu Emre Şam
V-004 Video Sunum Laparoskopik Parsiyel Sistektomi (Mesanede Divertikül İçi Kitle) Hasan Güngör, İlhan Geçit, İbrahim Topçu, Fatih Oğuz Hasan Güngör
V-005 Video Sunum Mesane Tümöründe Yeni Trend: Holmıyum Lazerle Mesanede Sesil Kitlede Rezeksiyon Mustafa Karaaslan, Mehmet Emin Şirin, Mehmet Yılmaz, Mehmet Emin Şirin
S-039 Sözlü Sunum Bcg’Ye Bağlı Granülomatöz Prostatit: Prostat Kanserinin Büyük Taklitçisi Mert Kılıç, Ersin Köseoğlu Mert Kılıç
S-040 Sözlü Sunum Multiparametrik Prostat Mr’Da Soliter Pırads-3 Lezyon Saptanmış Hastalarda Tabii Seyir Mert Kılıç, Ersin Köseoğlu Mert Kılıç
S-041 Sözlü Sunum Kemoterapi Mi? Yeni Nesil Anti Androjen Terapi Mi? Kastrasyon Dirençli Metastatik Prostat Kanserinde Hangisi Daha İyi? Buğra Öztosun, Mahmut Gümüş Buğra Öztosun
S-042 Sözlü Sunum The Effect Of Darolutamide İn Patients With Nonmetastatic Castration-Resistant Prostate Cancer Stratified By Comorbidities And Concomitant Medications: A Post Hoc Analysis Of Aramıs Asif Yildirim, Karim Fizazi, Neal D. Shore, Matthew Smith, Ramos Rodrigo, Robert Jones, Günter Niegisch, Egils Vjaters, Jorge Ortiz, Yuan Wang, Shankar Srinivasan, Toni Sarapohja, Frank Verholen Asif Yildirim
S-043 Sözlü Sunum Overall Survival With Darolutamide İn Combination With Androgen-Deprivation Therapy And Docetaxel İn The İnternational, Phase 3, Placebo-Controlled Arasens Study İn Patients With Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer Mahmut Gümüş, Matthew R. Smith, Maha Hussain, Fred Saad, Karim Fizazi, Cora N. Sternberg, E. David Crawford, Evgeny Kopyltsov, Chandler H. Park, Boris Alekseev, Álvaro Montesa Pino, Dingwei Ye, Francis Parnis, Felipe Melo Cruz, Teuvo L.J. Tammela, Hiroyoshi Suzuki, Heikki Joensuu, Silke Thiele, Rui Li, Iris Kuss, Bertrand Tombal Mahmut Gümüş
V-006 Video Sunum Spare Bladder Neck Durıng Robotıc Radıcal Prostatectomy Hüseyin Kocatürk, Mehmet Sefa Altay, Fevzi Bedir Hüseyin Kocatürk
V-007 Video Sunum Oligometastatik Prostat Kanserinde Laparoskopik Radikal Prostatektomi Hasan Güngör, İlhan Geçit, İbrahim Topçu, Fatih Oğuz Hasan Güngör
V-008 Video Sunum Lap Rad Prost Bulut Dural Bulut Dural
V-009 Video Sunum Herni Fevzi Bedir Fevzi Bedir
V-010 Video Sunum Pare Bladder Neck5 Fevzi Bedir Fevzi Bedir
Cumartesi, 3 Eylül 2022
16.00 – 17.00 Sözlü Bildiri Oturum 5
Oturum Başkanı: Yılmaz Aksoy
Serdar Aykan
Bildiri Numarası Sunum Tipi Başlık Yazarlar Sunan Yazar
S-026 Sözlü Sunum Evaluatıon Of Factors Influencıng On Progressıon-Free Survıval And Overall Survıval Of Patıents Requestıng Fırst Serıes Tyrosın Kınase Inhıbıtor For Metastatıc Renal Cell Carcınoma Murat Sarı, Javid Hüseynov, Alper Yaşar, Abdussamet Çelebi, Nargiz Majidova, Nadiye Sever, Rukiye Arıkan, Selver Işık, Tuğba Akın Telli, Özlem Ercelep, İbrahim Vedat Bayoğlu, Osman Köstek Murat Sarı
S-044 Sözlü Sunum Küratif Tedavi Alan Prostat Kanserli Hastalarda Aldıkları Tedaviye Göre Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi Özgür Efiloğlu, Zehra Beyzade, Asil H. M. Mahjoub, Muhammed Emin Buğrul, Meftun Çulpan, Asıf Yıldırım Özgür Efiloğlu
S-045 Sözlü Sunum Psa 4-10 Ng/Ml Olan Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Sistemik İnflamatuar Yanıt Belirteçlerinin Prediktivitesi Mehmet Erhan Aydın, Salih Bürlukkara Salih Bürlukkara
S-046 Sözlü Sunum Role Of Cribriform Pattern Subtypes On Biochemical Recurrence Following Radical Prostatectomy: A Preliminary Study Bekir Aras, Ozgur Kazan, Şeref Coşer, Halil İbrahim İvelik, Mehmet Sevim, Okan Alkış, İbrahim Güven Kartal, Nilüfer Kadıoğlu Bekir Aras
S-047 Sözlü Sunum Robotik Radikal Prostatektomi Ameliyatlarında Neurosafe Uygulaması Sonuçlarımız İbrahim Can Aykanat, Ersin Köseoğlu, Abdullah Erdem Canda, Arif Özkan, Yakup Kordan, Dilek Ertoy Baydar, İbrahim Kulaç, Ayşe Armutlu, Murat Can Kiremit, Kayhan Tarım, Ahmet Furkan Sarıkaya, Mevlana Derya Balbay, Tarık Esen İbrahim Can Aykanat
S-048 Sözlü Sunum Effect Of Music Therapy On Anxiety And Pain During Trus Biopsy Emin Cenan Coşkun, İbrahim Olğun, Muzaffer Akçay, Melike Karacabay, Abdullah İlktaç, Bedriye Müge Kaynar, Yıldırım Özer, Cevper Ersöz, Fatih Gevher, Bayram Doğan, Recai Gürbüz, Yusuf Özlem İlbey Emin Cenan Coşkun
S-049 Sözlü Sunum 50 Yaş Altı Prostat Kanseri Tanılı Hastaların Patolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi Harun Özdemir, Emin Taha Keskin, Metin Savun, Abdülmuttalip Şimşek Harun Özdemir
S-050 Sözlü Sunum Prostat Kanserinde Aktif İzlemin Doğal Seyri: İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi Rifat Ergül, Ahmet Barış Aydın, Enes Değirmenci, Serdar Turan, Selçuk Erdem, Öner Şanlı, Faruk Özcan Rifat Ergül
S-051 Sözlü Sunum Robotik Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız -İlk 200 Vaka- Yılmaz Aslan, Tanju Keten, Ünsal Eroğlu, Yalçın Kızılkan, Burak Köseoğlu, Hüseyin Gültekin, Ali Yasin Özercan, Melih Balcı, Özer Güzel, Cüneyt Özden, Altuğ Tuncel Yılmaz Aslan
S-052 Sözlü Sunum The Effect Of Psa Dynamıcs Durıng Radıotherapy On Treatment Success Hüseyin Furkan Öztürk, Yılmaz Tezcan Hüseyin Furkan Öztürk
S-053 Sözlü Sunum Radikal Prostatektomi Yapılan Hastalarda Pırads Skoru İle Upstaging Öngörülebilir Mi ? Ayberk İplikçi, Mehmet Çağlar Çakıcı, Burak Tüfekçi, Özgür Efiloğlu, Meftun Çulpan, Asıf Yıldırım Ayberk İplikçi
17.00 – 18.00 Sözlü Bildiri Oturum 6
Oturum Başkanı: Turgut Yapanoğlu
Bildiri Numarası Sunum Tipi Başlık Yazarlar Sunan Yazar
S-054 Sözlü Sunum Manyetik Rezonans Görüntülemede Saptanan Prostatik Kitlelerin Lezyon Çapı İle Patoloji Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Hakan Polat, Ali İhsan Taşçı Hakan Polat
S-055 Sözlü Sunum Definitif Radyoterapi İle Tedavi Edilen Prostat Kanseri Hastalarının Mr Görüntülerinde Adc’Nin Prognostik Önemi Ezgi Oymak, Cem Önal Ezgi Oymak
S-056 Sözlü Sunum Testiste Malignite İle Karışabilen Nadir Bir Neoplazm: Epidermoid Kist Muhammed Emin Polat, Samet Şenel, Kazım Ceviz, Yusuf Kasap Muhammed Emin Polat
S-057 Sözlü Sunum Paratestiküler Liposarkom Serisi: 4 Hastayı İçeren Bir Vaka Serisi; Klinik Özellikleri Ve Klinik Yönetimi Mustafa Bilal Hamarat, Gökhan Ecer, Tezcan Sezgin, Mehmet Serkan Özkent, Arif Aydın, Mehmet Giray Sönmez Mustafa Bilal Hamarat
S-058 Sözlü Sunum Lokalize Testis Kanseri Tanısında Sistemik İmmun-İnflamasyon İndeksi(Sıı)’Nin Rolü Mehmet Emin Şirin, Mustafa Karaaslan, Mehmet Yılmaz, Öner Odabaş Mehmet Emin Şirin
S-059 Sözlü Sunum Batın İçi Kitle İle Başvuran Hastada Testis Tm Olgusu Muhammed Nur Karadeniz, Mehmet Demir, İbrahim Halil Albayrak, Bülent Katı, Halil Çiftçi Muhammed Nur Karadeniz
S-060 Sözlü Sunum Urological Considerations During Gynecologic Cancer Surgery Esin Merve Erol Koç, İlker Selçuk, Erdem Koç, Hakan Yalçın Erdem Koç