Konu Başlıkları

 • MRI-US füzyon biyopsisine dayalı 3D-Kanser haritasının klinik uygulaması
 • Transperineal prostat biyopsisi: Ne zaman ve kime
 • Prostat kanseri: Prognostik ve terapötik doku belirteçleri
 • PSA ile tarama’da ne durumdayız?
 • Aktif izlem ve fokal ablasyon için hasta seçiminde biyobelirteçlerin kullanımı
 • Prostat kanseri:
 • Metastatik prostat kanserinde germline mutasyonları: Tedavi seçiminde etkisi
 • Prostat Kanserinde İntegratif Onkoloji
 • Prostat kanseri teşhisi sonrasında beslenme
 • Lokalize prostat kanserinin tedavisinde cerrahi dışı tedaviye ilişkin yeni yaklaşımlar:HIFU, CRYO
 • Tedavi algoritmasında Lu-177: Ne anlam ifade ediyor?
 • Metastatik prostat kanserinde Alfaridin
 • Metastatik ve oligometastatik prostat kanserinde primer radyoterapi
 • Prostat kanserinde tedavi seçenekleri hormon duyarlı döneme mi taşınıyor?
 • Non-metastatik kastrasyon dirençli prostat kanserinde tedavi yaklaşımları
 • Vaka tartışmaları-Prostat
 • Ürotelyal karsinom tanısında idrar sitolojisindeki yenilikler
 • VI-RADS (Vezikal görüntüleme – Raporlama ve veri sistemi)
 • KİOMK için optimal tedaviler ve yeni yaklaşımlar
 • Robotik sistektomi ve üriner diversiyon
 • Cerrahinin geleceği 2040
 • Mesane kanseri ve immunoterapi
 • Mesane kanseri tedavisinde anti FGFR ajanlar
 • Sistektomiye uygun olmayan hastalar için seçenekler
 • Panel tartışma: Yüksek riskli KİOMK’nin yönetiminin optimizasyonu – Vaka bazlı tartışma
 • Sistektomi veya neoadjuvan kemoterapi öncesinde maksimal TURMT sonuçları iyileştirir mi?
 • Artılar/Eksiler: Lenf nodu metastazı varlığında ürotelyal kanserde cerrahinin rolü var mı?
 • Vaka tartışmaları -Mesane (30′)
 • Üst sistem ürotelyal karsinomun yönetiminde yeni bakış açıları
 • Üst üriner sistem ürotelyal kanserlerinde neoadjuvan vs. adjuvan kemoterapi
 • Nadir kalıtımsal renal hücre karsinomları: Radyologların bilmesi gerekenler
 • Renal hücre karsinomları için yeni hedefler ve yeni belirteçler
 • Renal kitlelerin alt tip tanımlanmasında radyolojik değerlendirme
 • Renal hücre karsinomu için izlem: Daha iyi bir yol var mı?
 • İnteraktif panel tartışması: Lokal olarak İlerlemiş ve metastatik RHK için cerrahi ve sistemik tedavinin entegrasyonu
 • Adjuvan RHK çalışmalarını nasıl yorumlayalım?
 • Vaka tartışmaları-Böbrek
 • Testİküler germ hücreli tümörler için yeni bir tümör belirteci olarak serum MikroRNA
 • Evre I-IIa testis tümörlerinde primer RPLND
 • Artılar/Eksiler: Minimal invazif RPLND
 • İlerlemiş GHT’de cerrahi kurtarma/Geç nüks cerrahinin rolü hakkında güncelleme
 • Testis kanseri sistemik tedavisinde yenilikler
 • Klinisyenler için moleküler biyoloji okuryazarlığı
 • İmmünoonkolojide temel kavramlar
 • Pelvik lenfadenektominin mevcut durumu: Yapılmalı mı yapılmamalı mı?
 • Kastrasyona dirençli prostat kanseri hücrelerinde OCT1’in epigenetik regülasyonu
 • Ürobiom ve mesane kanseri: yeni bir araştırma alanı
 • Prostata Perineal Yaklaşım – Niçin? Ne zaman?
 • Güncel bilateral adrenektomi, ICG Kullanımı